شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] (تربيت يعني که خودرا ساختن بعد از آن برديگران پرداختن) تربيت جز درسِ عشق و مهر نيست درسِ بر اقبالِ بد ناباختن #مهدي_زکي_زاده اسفند،روزِ #امور-تربيتي و پرورشي برفعالان عرصه ي مهرآموزي مبارکباد
عالي
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top