شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] (تربيت يعني که خودرا ساختن بعد از آن برديگران پرداختن) تربيت جز درسِ عشق و مهر نيست درسِ بر اقبالِ بد ناباختن #مهدي_زکي_زاده اسفند،روزِ #امور-تربيتي و پرورشي برفعالان عرصه ي مهرآموزي مبارکباد
عالي
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top