شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] يک روز من و تو نيز همراه شويم همبسترِ مرگِ ناخداخواه شويم آنروز ميان من و تو فاصله نيست از آنچه نهفته ايم آگاه شويم امروز تو آسمان و من خاک نشين آنروز دوبارا هردو همراه شويم #مهدي_زکي_زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top