شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] يک روز من و تو نيز همراه شويم همبسترِ مرگِ ناخداخواه شويم آنروز ميان من و تو فاصله نيست از آنچه نهفته ايم آگاه شويم امروز تو آسمان و من خاک نشين آنروز دوبارا هردو همراه شويم #مهدي_زکي_زاده
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top