شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] همرنگ تا کي باجماعت ،رنگِ رسوا گير گاهي بِعشق و فکرِخود تصميمِ فردا گير باسازِهرکس تابه کِي رقصي،دلت را باش منَّت کِشي _ ويروس دارد_ زشت و بَد واگير #مهدي_زکي_زاده شبمان به سربلندي خيربادالهي
رنگ رسوا گير.....عالي....
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1091 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top