شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] همرنگ تا کي باجماعت ،رنگِ رسوا گير گاهي بِعشق و فکرِخود تصميمِ فردا گير باسازِهرکس تابه کِي رقصي،دلت را باش منَّت کِشي _ ويروس دارد_ زشت و بَد واگير #مهدي_زکي_زاده شبمان به سربلندي خيربادالهي
رنگ رسوا گير.....عالي....
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1082 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top