شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] همرنگ تا کي باجماعت ،رنگِ رسوا گير گاهي بِعشق و فکرِخود تصميمِ فردا گير باسازِهرکس تابه کِي رقصي،دلت را باش منَّت کِشي _ ويروس دارد_ زشت و بَد واگير #مهدي_زکي_زاده شبمان به سربلندي خيربادالهي
رنگ رسوا گير.....عالي....
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1273 برگزیده
1278 دوست
vertical_align_top