شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] همرنگ تا کي باجماعت ،رنگِ رسوا گير گاهي بِعشق و فکرِخود تصميمِ فردا گير باسازِهرکس تابه کِي رقصي،دلت را باش منَّت کِشي _ ويروس دارد_ زشت و بَد واگير #مهدي_زکي_زاده شبمان به سربلندي خيربادالهي
رنگ رسوا گير.....عالي....
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top