شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] آنکه اُفتَد آتَشَش بر پرچمِ ايرانِ ما نيست در جان و دلش هرگز غمِ ايرانِ ما همت و ايمانِ ما ايرانيان حل ميکند غصه يِ انديشه يِ بيش و کمِ ايرانِ ما #مهدي.زكي زاده #پرچمِ.ميهنِ.ما.حرمتِ.ماست
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1162 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top