شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آنکه اُفتَد آتَشَش بر پرچمِ ايرانِ ما نيست در جان و دلش هرگز غمِ ايرانِ ما همت و ايمانِ ما ايرانيان حل ميکند غصه يِ انديشه يِ بيش و کمِ ايرانِ ما #مهدي.زكي زاده #پرچمِ.ميهنِ.ما.حرمتِ.ماست
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1257 برگزیده
1279 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top