شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] راه حلِ دردِ ما تشويش نيست هر کس آشوب آفريند ،خويش نيست حق و حق خواهي مرامِ دينِ ماست هرکه راهِ ظم پويد،ره روِ اين کيش نيست #مهدي.زكي زاده دورباد از جان ايران عزيز،فتنه و آشوب و ظلم.انشاءالله
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1257 برگزیده
1279 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top