شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] مهرباني نشانه اي از ايمان است Prophet Muhammad حتي اگر به زلزله زير و زِبَرشوم يا زيرِ بارحادثه خم از کمَرشوم نه باستمگران بنشينم به سفره اي نه برصداي ناله ي مظلوم ،کَرشوم #مهدي.زکي زاده عيدمبارک
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top