شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] شهر آلوده ي ماحسرت باران دارد واي ازاين حالت افسرده که تهران دارد آيدازهرطرفش بوي غم,آواي غريب شهربي عاطفه,غمديده فراوان دارد شهر,پررنگ وريا,عشق وحقيقت,مرده باهمه زخم خزان،سبزه يِ خندان دارد #م.ز
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top