شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] درد اين است که عاشق شدنت مورد زخم زبانهاي خلايق باشد درداين است که در شهر ريا بارش سنگِ جفا قسمتِ عاشق باشد #مهدي.زکي زاده ازدردسخن گفتن و ازدردشنيدن بامردم بي دردنداني که چه درديست
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top