شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] درد اين است که عاشق شدنت مورد زخم زبانهاي خلايق باشد درداين است که در شهر ريا بارش سنگِ جفا قسمتِ عاشق باشد #مهدي.زکي زاده ازدردسخن گفتن و ازدردشنيدن بامردم بي دردنداني که چه درديست
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top