شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] حدود چهل سال پيش که در دانشگاه تهران تحصيل ميکردم روزي امتحان تاريخ داشتيم ، استاد آمد و فقط يک سوال داد و از کلاس بيرون رفت. "مادر يعقوب ليث صفار از چه نظر در تاريخ معروف است؟" از هر کدام از همکلاسي هايم پرسيدم نميدانستند. تقلب هم آزاد بود چون مُراقب و مُمتِحني حضور نداشت اما براستي هيچکس چيزي نميدانست. همگي دو ساعت نوشتيم از صفات برجسته اين بانوي بزرگِ ايراني: ازشجاعت او - از مهارت در شمشير زني، تيراندازي و اسب سواريِ او- از تقوا ، اخلاق و رفتارِ شايسته ي بانويي چون او ! خلاصه هرچه که در شأن و شخصيتِ مادرِِ سرداري چون يعقوب ليث صفاري به ذهنمان آمد نوشتيم ! استاد بعد از دو ساعت آمد و ورقه ها را جمع کرد و رفت . چند روز بعد موقعِ اعلام نتايج امتحان تاريخ، در تابلو ، مقابل اسامي همه نوشته شده بود: مردود براي اعتراض به دفتر استاد رفتيم . استاد گفت کسي اعتراض دارد ؟ همه گفتيم آري. گفت: خوب پاسخ صحيح را چرا ننوشتيد؟ پرسيديم پاسخ صحيح چه بود استاد؟ گفت: "در هيچ کتاب و منبع و سندٍ تاريخي ، نامي از مادر يعقوب ليث صفار برده نشده است . پاسخ صحيح "نميدانم بود ". همه چند صفحه نوشته بوديد اما کسي شهامت نداشت بنويسد: " نميدانم " ملتي که فکر ميکند ، همه چيز ميداند، ناآگاه است. بِروَيد با کلمه زيباي نميدانم آشنا شويد، زيرا فردا ، گرفتارِ ناداني خود خواهيد شد". تا بدانجا رسيد دانش من که بدانم همي که نادانم
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top