شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] https://www.instagram.com/p/BbfBAo9hwLY/ مرا بانگاهت به درياببر دلم را به آغوش رؤيا ببر دراين شهراز آلودگي دلخورم ببار و به باران غمم را ببر خزان برگ ها را به تاراج برد به گرمايي ازمهر,سرماببر چوگنجشک لرزانم,ازلانه دور به مهرت،دلم را از اينجا ببر #مهدي.زکي زاده سرشارازمهرباشيم بلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top