شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ #با ورعشق هر که با باور عشق آمده،همزاد من است عشق در ريشه ي انديشه و بنياد من است صبر بر درد و وفا، ارث پدر بود مرا عشق گنجينه ي پرگوهر اجداد من است ترش رو نيستم هرچند که کامم تلخ است شوق شيرين نفسي در دل فرهادمن است راضي از داده و ناداده ام از حضرت دوست آنچه را خواسته تقدير خداداد من است بنده ي شکر،بلي...بنده ي ظالم؟!!هرگز تير شعرم به ستم بر زه فرياد من است شاد و روُيايي و حساسم و گاهي گريان غالباً خيرِ کسان در دل و در يادِمن است سفره ام خالي اگر،چشم و دلي سيرم هست بنده ي عشقم و زآن خوش دلِ آزادِمن است "به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست" عشق را (#شيخ اجل)اسوه و استاد من است #شهريار و غزل و #مکتب شعري جاويد #(شاهد) شعرِغمش،همدمِ دلشادِ من است #مهدي.زکي زاده #شاهد:استاد نخجواني.ازشاگردان مرحوم شهريار #شيخ اجل:حضرت سعدي عليه الرحمه #انجمن.مکتب.شعر.شهريار
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1162 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top