شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] بلند آوازه نامت باد ميهن الهي مردمانت شاد,ميهن ريا و کذب و کينه دور از تو نبيني جز صفا و داد,ميهن نبينم يک وجب از خاک پاکت به دست دشمنت افتاد,ميهن #مهدي.زکي زاده برقرارباد ايران وايراني الهي
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top