شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ پشت کوهي دلم هرچند دهاتي زاده ست آشنا با گذر و پيچ وخم اين جاده ست نازک اندام پر از عشوه ى شهرآشوبي دوستت داشتنم,پاک و خدايي ساده ست پشت کوهي ست ولي روشن و گرمابخش است مهر خورشيد به هر دل کم و بيش افتاده ست مهربانانه به ديوارت اگر مي تابد بند عشق است,و در هر دوجهان آزاده ست دستي از عشق بگيرد بخدا دستم را مزد دستي که دل از مهر به دستت داده ست #مهدي.زکي زاده دستمان در دست مهربان خداوند بادا به عشق و عاقبت بخيري
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top