بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ پشت کوهي دلم هرچند دهاتي زاده ست آشنا با گذر و پيچ وخم اين جاده ست نازک اندام پر از عشوه ى شهرآشوبي دوستت داشتنم,پاک و خدايي ساده ست پشت کوهي ست ولي روشن و گرمابخش است مهر خورشيد به هر دل کم و بيش افتاده ست مهربانانه به ديوارت اگر مي تابد بند عشق است,و در هر دوجهان آزاده ست دستي از عشق بگيرد بخدا دستم را مزد دستي که دل از مهر به دستت داده ست #مهدي.زکي زاده دستمان در دست مهربان خداوند بادا به عشق و عاقبت بخيري
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو