شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] بر پيکره ى باورمان زخم ريا خورد انديشه ى فولاديمان زنگ هوا خورد سيب هنر و معرفت و عشق و تمدن بر شاخه ى تاريخي مان, کرم چرا خورد؟ #مهدي.زکي زاده دور اززخم ريا بادا,درخت انديشه وايمانمان,الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top