شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] سيب خورديم و بهشت ازل ازکف داديم واي بر ما که زمين خورده ي مادرزاديم خواست ابليس که در دام خود اندازدمان عشق را بنده شديم, از دوجهان آزاديم #مهدي.زکي زاده ظهرمان بهشتي,سرشارازمهرحضرت دوست بادا
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top