شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] براي از تو سرودن ترانه لازم نيست بهشت همنفسي را بهانه لازم نيست بخاک مهر تو وقتي که ريشه دارد شعر دم از بهار زدن را جوانه لازم نيست #مهدي.زکي زاده شبمان سرشارازترانه ي بهاربادبه مهر #مکتب شعرشهريار
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top