شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] پنجه درپنجه ي تقديرتراميخوانم برسرم بارداگرتير,تراميخوانم بخت بدزخم زدهرچنددلم را,با عشق ميزنم بوسه به شمشير,تراميخوانم #مهدي.زکي زاده صبح وروزوروزگار وعاقبتمان بخيربادوبه مهر,ازلطف داداردادآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top