شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] اي صبح چشمت روشني,اين خسته مرزوبوم را عشقت بهم ريزد بسا پرونده ي محتوم را صبحت بخيرونوش جان,شير وغزل صبحانه ات برخط لبهايت نشان(يا حي وياقيوم)را #مهدي.زکي زاده سلام.صبح وروزوروزگاروعاقبتمان بخيرالهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top