شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ سلام برتو که قدرترانه ميداني وزيرنم نم باران ترانه ميخواني سلام برتو ولبهاي ازغزل سرشار که ازترنم آنها ترانه باراني بروي ماه توهرصبح غنچه ميخندد تو هم زديدن گلهاي باغ خنداني تواز ديارتبسم,توهم قبيله ي عشق توازتبار بهاري لطيف مي ماني زمانه گرچه برايت هميشه آسان نيست گشاده رويي و اشک توهست پنهاني شکوه شعروغزل را بهارباور تو که ميکني به محبت ترانه ارزاني #مهدي.زکي زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1073 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top