شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] غزل بخوان بانو که جانم درسکوت با نبض آهنگين غزلت برقص آيد پرشوربخوان که سرشارازبهارنفست شوم غزل بخوان برايم #مهدي.زکي زاده #مکتب شعرشهريار
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top