شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] زمين سرزنده ازعطربهاراست وجانم زنده از عشق نگاراست به بختم بي قراري بودهرروز مرابااوبه خواب هرشب قراراست #مهدي.زکي زاده #مکتب شعرشهريار شبمان سرشاراز رؤياي دوست الهي
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مکتب شعر شهريار،سه شنبه ها در فرهنگسراي شهريار با هدايت استاد نخجواني ،از شاگردان و دوستان مرحوم استاد شهريار...جمعي فرهيخته که حقير از شاگردانشانم
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top