شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] باران به غفلت دردرامهمان ايران کرده است چشمان آذربايجان راسيل گريان کرده است سرتاسرايران سيه پوشيده از اندوهشان غم نوبهارخسته مان راچون زمستان کرده است #مهدي.زکي زاده عرض تسليت به ايران وآذربايجان
*ليلا*
96/1/28
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top