قرمز سبز آبي خاکستري
خوردن از سرِ سيري، خواب بي شب زنده داري، خنده بي [مايه] شگفتي، ناله و مويه بلند به هنگام مصيبت، و بانگ ناي در نعمت و شادماني، نزد خدا سخت ناپسند است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت