شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بوسم به ادب,دست ورويت مادر باعشق نظر کنم بسويت مادر بايدکه کشم بجاي سرمه درچشم هر ذره زخاک پاي و کويت مادر گويند بهشت زيرپايت داري زآن روست که دارم آرزويت مادر هروقت که غم بجنگ من مي آيد آرام کني دلم به بويت مادر هرجاي جهان که باشم,هرجا برسم دارم به دل عشق گفتگويت مادر ازعمق دل,از صميم جانم هستم شرمنده ي مهر و صبر و خويت مادر هنگام دعايت عاقبت خيرم خواه بوسم به ادب,دست ورويت...مادر #مهدي.زکي زاده مستدام بادا سايه ي پرمهرمادرانمان,وشادباد روح مادران مسافردياربقا, انشاءالله روز مادر گراميباد تمام روزها,گرم است ازمهر مادر
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top