شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کنار يارآمدآن دلي که بي قرار بود وسخت وتلخ بردلش,غروب انتظاربود هواي مرقدامشب عطرخوب(هاشمي) دهد که اوامام خويش راهميشه دوستدار بود #مهدي.زکي زاده روح دويارقديمي درجواررحمت حق شادبادانشاءالله
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top