شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ى همدم بى كسى و تنهايى ما سَـــر منشأ اقــتدار و آقـايى ما يك لحظه عنايتى كن آقاى #غريب افتاده ز بــام طشتِ رسوايى ما#صادق_غريب
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top