بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ شايد از ديدِ شما جنگ تعديل کُنَد کثرتِ جمعيتِ رودِ زمين را اما اين ميان مي ميرند مهرباناني که کينه اي در دلشان نيست. اشک ريزد مادر اينکه سربازِ جوانِ دشمن کشته شد در ميدان مادر دشمن نيز... دشمنان خانه نشينند و خلق تيرخوارانِ سياست هاشان کاش کاهد زين پس جنگ سازان جهان را تيرِ تعديل کنِ جمعيتِ انساني #مهدي.زکي زاده تقديم به دوست شاعر و فرهيخته ام سعيد مهراجي عزيز
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا