شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شايد از ديدِ شما جنگ تعديل کُنَد کثرتِ جمعيتِ رودِ زمين را اما اين ميان مي ميرند مهرباناني که کينه اي در دلشان نيست. اشک ريزد مادر اينکه سربازِ جوانِ دشمن کشته شد در ميدان مادر دشمن نيز... دشمنان خانه نشينند و خلق تيرخوارانِ سياست هاشان کاش کاهد زين پس جنگ سازان جهان را تيرِ تعديل کنِ جمعيتِ انساني #مهدي.زکي زاده تقديم به دوست شاعر و فرهيخته ام سعيد مهراجي عزيز
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top