شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ ـــرين فـــــردي کـــــه , درســـــت قبـــــل از خـــــواب , در مـــــوردش فکـــــر مي کنيـــــد ... کســـــي اســـــت کـــــه , " قلــ?ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد ......
+ هيـــــچوقت کســي رو پــس نــزن کــه , دوستــ ــت داره ... مراقــــــبته ... و نگرانــــــــــــت ميشــه ...! چـــون يــک روز بيــدار ميشـــي و ميبينــي ... مـــــــــاه رو از دســــت دادي ... وقتــي که داشــتي ســـــــتاره ها رو ميشـــمردي ......!
درب کنسرو بازکن برقی
3-تنهايي
رتبه 0
0 برگزیده
23 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
3-تنهايي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top