شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام...اين اتاق براي عاشقايه بارونيه ....لطفا تواتاق فعاليت كنين...

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ چتـــــر منطق را بر ســـــر گرفتــــــه ام! تا باران “عشـــــق” را تجربـــــه نکنم! ديگر توان مقابلـــــه با تب و لرز برايـــــم باقي نمانــــده است!!!
تسبیح دیجیتال
گروه باران عشق
vertical_align_top