شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] #اربعين،وچله گيري،دردين ما وعرف ما،توصيه شده،مثلا مي گويند،فلا عمل را چهل روز،انجام بدهيد،يافلان دعا راچهل روزبخوانيد،يامناجات موسي،باخداچهل روزبود،پيامبرما درچهل سالگي،مبعوث شدند،نوزاد،درچهل هفتگي به دنيا،مياد،ياانسان درچهل سالگي به بلوغ کامل مي رسد،يادرروايت هست،امام زمان عج موقع ظهور درهيبت وسيماي چهل ساله خواهد بودو....اينها همه نشان ازاين دارد که اربعين،نمادتماميت وکمال است. #جوادتبريزي
*قاصدك*
اين اربعين با همه ي اربعين هاي ديگه فرق داشت.. التماس دعا
ساعت دماسنج
#تبريزي
رتبه 71
22 برگزیده
160 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top