شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] #خدا_را_بشناسيم، صفات رحمانيت،غفاريت،رحيميت،خداي متعال. تجلي صفت رحمانيت ورحيميت،خداوند،اين است که خوبي هاي مارا تودنيا منتشرميکنه،وحتي چيزهاي که ماشايسته آن نيستيم دردل وزبان مردم ميندازه،وهمه باحسن ظن به ما نگاه مي کنند،دردعاي کميل مي خوانيم:خداياچه بسيارذکرخيرها وثناء جميل وخوبي ها وزيبايي هاي که من شايسته آن نيستم،دردنيامنتشرکردي، اما #تجلي_ستاريت_و_غفاريت_خداوندمتعال،اين است که نمي گذارد بدي ها وزشتي هاي ظاهري ودروني ما منتشربشه،نميگذاره پرده اسراردريده بشه،مابخوانيم گرچه مارا ردکنند،پرده پوشي ها کنيم ار بدکنند، اگراين دوصفت الهي،رحمانيت وستاريت،الهي نباشد،نظام هستي بهم مي ريزد،تمام رابطه ها،گسسته مي شود،اعتمادها،فرومي ريزد،وهمه ازهم فراري مي شوند. #قاعده_سنخيت:درفلسفه قاعده داريم به نام سنخيت علت ومعلول،يعني بايدبين علت ومعلول سنخيت وتشابهي باشد،پس خداوندکه علت العلل هستي است وهمه موجودات ازجمله ما، معلول ومخلوق وي،بايدتشابهي وسنخيتي باعلت هستي بخش داشته باشيم،هم ازرحمانيت او وهم ازستاريتش،به اين راحتي ها اسرارهويدانکنيم،پرده هارا ندريم،وخوبي ها وزيبايي هاي هم نوعان خودرا ببينيم. #جوادتبريزي.
احسنت. اينگونه که باشيم، به مدينة الفاضله مي رسيم و اي کاش، از رحيميت و ستاريت خدا بهره اي داشتيم.
تسبیح دیجیتال
#تبريزي
رتبه 59
36 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top