شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] #تزوير ازنشانه هاي تزويرکه درقرآن ازآن به#نفاق_و_منافق،يادمي شود،اين است که نان به نرخ روز مي خورند،به قول#حضرت#علي ع،مثل مگس هاي هستندکه بابادبه اين وروآن مي روند، #تزوير،براي رسيدن به#هدف_و_قدرت،ازهروسيله اي استفاده مي کند،ازمومومنين مومن ترمي شوند،حتي جلوترازهمه درصف هاي نمازجمعه وجماعات،ظاهرمي شوند،ريش مي گذارند،تاريشه شون معلوم نشود،شعارهاي مردم پسند،مي دهند،اما قرآن مي فرمايد:وقتي بادوستان خودخلوت مي کنند،مي گويندما آنهارا مسخره کرده ايم،باشماييم، #تزوير،عوام فريب است،مقدس ماب هست، وقتي#معاويه،آخرعمر،به مدينه آمد،تاامام حسين را متقاعدکند که با#يزيد،بيعت کند،وقتي حضرت اعتراض کردندکه يزيد،سگبازوقماربازوفاسق هست،بانفاق وتزوير تمام ومقدس مابانه،گفت:ياحسين،چراغيبت برادرت يزيدرا مي کني،غيبت حرام هست،عجب!!!معاويه،امام حسين را نصيحت مي کند،حضرت فرمود اولا اين غيبت نيست چون يزيد علني اينکارارو ميکنه ودوم اينکه،اوفاسق است، تزويربراي رسيدن به#قدرت،همه را قرباني مي کند،وازهمه وسيله ها،استفاده مي کند، وبه اين خاطر،هميشه از#زر_زور_و_دين،براي اهداف خود،بهره مي جويد، زنهارازتزوير.!!!! #جوادتبريزي
ساعت ویکتوریا
#تبريزي
رتبه 71
22 برگزیده
161 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top