شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] #سيد_حسن_نصراله،:اينجا به دنيا اعلام مي‌کنيم که آيت‌الله عظمي سيد علي خامنه‌اي سيد ما و رهبر ما، حسين زمان ماست. به آقا، سيد و رهبر خود مي‌گوييم، اي حسين زمان ما، همچنانکه ياران امام حسين در شب عاشورا گفتند، ما هم مي‌گوييم که والله اي سرور و امام ما، اگر همه ما کشته شويم و بدانيم که کشته مي‌شويم و ما را مي‌سوزانند سپس زنده مي‌شويم و اين کار را هزار بار با ما بکنند، اي حسين زمانه، تو را تنها نخواهيم گذاشت. واين کلام#سيد_مقاومت،جان وروح عزاداري هاي ماست،به قول#شهيد_مطهري،بايدشمرويزيد زمان خويش رابشناسيم،والبته حسين زمان را، #چقدر_متنفرم،ازآناني که کورکورانه و#متحجرانه،وچون#خوارج،برسروسينه ي خودمي زنند،بدون اينکه از#روح_وجان_قيام،حسين بن علي،بوي برده باشند، #خدايا! مراماندن وديدن#زينبي،عطا فرما،که ماند وپيامبرقيام حسين شد،وديدهمه را زيبا. #جوادتبريزي
سيد مقاومت، شاهد مظلوميت حسين زمان و گارد ناکثين، قاسطين و مارقين داخلي انقلاب است! و از سوي ديگر، تهاجم گسترده جبهه استکبار را به خاکريزهاي جبهه مقاومت مي‌بيند. ولذا يک تنه به ميدان آمده، تا کم کاري جريان انقلابي داخل ايران را جبران نمايد.
تسبیح دیجیتال
#تبريزي
رتبه 60
33 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top