شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ دوباره مي رسد ايام جوانمردي تمام مي شود آخر روزگار ناجوانمردان. زمين مي رسد آخر به دست مستضعفان زمين مي شودآخر پر ز عطر بهاران. زمين مي رسد آخر به دست صالحان خون دل خورده و وارثان زمين؛ مردماني از جنس آب وآئينه. دوباره مي رسد عهد وقرارعاشقي بادوست تمام مي شود آخر اين همه غصه وناجوانمردي. دوباره مي رسد ازره آنکه دردستش هزارآئينه دارد و مي رودغباروظلمت غم خموش مي شودآخر جغدهاي ويرانه #جوادتبريزي
تبريزي
اين اثربنده ترجماني است ازآيه 5 سوره قصص؛درخصوص پايان تاريخ وآخرزمان؛ که برخلاف بعضي ازانديشمندان جهان مثل فوکوياما که قائل به پايان جهان به اين شکلند يعني سيطره ليبرال دموکراسي غرب بارهبري امريکا.وماقائل به افول اين نظريه هستيم واينکه تاريخ راپاياني بس شکوهمند خواهد بود وبا ظهورحضرت حجت زمين به دست خوبان خواهد افتاد.
ان شالا همينطور ميشه:)@};-
تبريزي
{a h=batmanglijn}شعله ي عشق{/a} @};-
تبريزي
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} انشالله[email protected]};-
ساعت دماسنج
تبريزي
رتبه 78
15 برگزیده
148 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top