شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ . *بايد اين حادثه را کار خدا دانست* که آمريکايي‌ها را به آب‌هاي ما کشاند تا با اقدام به‌هنگام شما، آن‌گونه با دست‌هايي که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند.
دست خدا که بر سر ما باشد دستهاي دشمن هميشه بر سر گذاشته خواهد شد @};-
همينطوره@};- @};- @};-
چراغ جادو
زندگي كارواني
رتبه 95
1 برگزیده
514 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top