شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خيالت .... خسته ام بگذار بخوابم که شب از نيمه گذشت اين داغي تب هم از نيمه گذشت حس مي کنم اين نفس نفس ها مرگ است جان تا لبم آمد و لب از نيمه گذشت . . بداهه...
هما بانو
*الان *خيلي آرومم ..* قلبم آرومه*.. فقط نمي دونم چرا قلبم داره از جا کنده ميشه ! الان حالم خيلي بهتره ..ولي نمي دونم چرا قلبم مثِ مشت تو سينم کوبيده ميشه!!*13:4 ظهر سه شنبه*
هما بانو
.................................
تسبیح دیجیتال
هما بانو
11 امتیاز
159 برگزیده
267 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top