قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، كارهاي والا و ارجمند را دوستمي دارد و كارهاي حقير و خُرد را ناخوش مي دارد [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت