شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ پس از مرگم مزارم را با آب و صابون بشوييد تا هر کس از مزارم رد شد بخوره زمين بخندم روحم شاد شه s.t.
نگاه نو و بديعي به شادي روح امواته !!
درب کنسرو بازکن برقی
عسل .حسام نامي
رتبه 0
0 برگزیده
180 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عسل .حسام نامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top