شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ در مورد لنگرودي چيزي جز عشق نميتوان گفت... #لنگرودي #مهدي #هما https://pirsookgroup.com/2019/07/12/study-in-canada
واقعا واقعا خيلي عشقن خيلي
Amir Dot Plus
ممنونم از شما https://pirsookgroup.com
Amir Dot Plus
https://pirsookgroup.com/2019/10/14/canada-startup-visa-program/
Amir Dot Plus
https://pirsookgroup.com/2019/07/12/study-in-canada/ #لنگرودي
چراغ جادو
Amir Dot Plus
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top