شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ چه ساده بودم که گمان ميکردم به دورم ميگردند کساني که دورم ميزنند!!
شيدا-7
http://sooratak.parsiblog.com/MLink/?6313427
+ بنام آنکه مرا آفريد تا شاهد مرگ آرزوهايم باشم....
+ مدام گفت خيالت تخت من وفادارم!و من چه ساده لوحانه خيالم را تختي کردم براي عشق بازي او با ديگري....
+ خدايا...دستاني را در دستانم قرار بده،که پاهايش با ديگري پيش نرود
+ به گل آفتاب گردون گفتند:چرا شبها سرت را پايين ميندازي؟؟گفت:ستاره چشمک ميزند نميخوام به خورشيد خيانت کنم!!
+ سلام
سياهي شب
سلام عزيزم
سلام
+ از شب پرسيم چه بنويسم براي کسي که دوستش دارم؟؟گفت:بنويس بي تو فردايي ندارم!!
سياهي شب
خوفه!
بابا پرده رو بکش مهتاب نا محرمه !
درب کنسرو بازکن برقی
شب تنهايي
رتبه 0
0 برگزیده
225 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شب تنهايي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top