شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ در درون ذهن من هرگز نميميرد کسي / مرگ مرا ماتم و غم نميگيرد کسي … رفته ام من سال ها از خاطرات اين و آن / يک سراغ ساده هم از من نميگيرد کسي….!
تسبیح دیجیتال
منم تنهام
رتبه 0
0 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
منم تنهام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top