شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
چقد شما شبيه خالمي.خاله جان خودتي؟
+ [وبلاگ] خدايا
دوست دارم دوستم شيداي شيدا را طليعه صبح
منم شيدا ومفتون نگاهت
اي کاش...
ايکاش جهان ظلم ويران مي شد
آ رامش روح وجان ملت آقا اي اسوه صبر واستقامت آقاو.....
بارها گفته ام اي مردم خوب ايران بخدا دوست تر از رهبرمان نيست براي ماها
سلام... هيچ نميشود گفت مگر اينکه: خداوند به شما انگيزه و توان و توفيق بيشتر براي خدمت به اين عزيزان عطا کند...
عصرانه هاي پاييز دل انگيز را با چاشني عسل محبت در هم مي آميزم با آن معجوني مي سازم تا بدوستانم تقديم کنم
+ مي نويسم بخدا دوست از مهدي زهراي بتول بهر ما نيست
مي نويسم بخدا دوست تر از مهدي
گام اول گرچه من برداشتم ظاهرش من بودم او آمد مرا ياري نمود
+ [وبلاگ] واقعا صد شکر
صد شکر که حق توان شکرم داده
+ [وبلاگ] شنبه گذشته ازكربلا برگشتم - http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/442/%d4%e4%c8%e5+%90%d0%d4%ca%e5+%c7%d2%df%d1%c8%e1%c7+%c8%d1%90%d4%ca%e3/
تقبل الله حاش خانوم
قبول باشد زيارتتان
+ [وبلاگ] من همسايه شما هستم! مرا تنها نگذاريد! - http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/509/%e3%e4+%e5%e3%d3%c7%ed%e5+%d4%e3%c7+%e5%d3%ca%e3!+%e3%d1%c7+%ca%e4%e5%c7+%e4%90%d0%c7%d1%ed%cf!/
مطلب جالبي نوشتي
همسايه خوب من سلام پاييزي مرا پذيرا باش
+ [وبلاگ] هوش شيطاني
سلام...هوش شيطاني دشمن صداقت راستگويي وامانت داري است روي هيچ قراروعهدي که امضاء هم کرده باشد پايبند نيست واهميت به آن نمي دهد هر چند به ظاهر عذري موجه وعوام فريبانه داشته باشد...
دشمن هيچ عذر منطقي عقلي انساني ندارد تنها زبان زور وتحميل قدرت خود برماست همانزبان يزيد ومعاويه شمر ابن زياد است ما که مي دانيم با چه کساني طرف هستيم زبان نفهمان تاريخ کم نيستد حسودان جباران کم نيستد چيزي که دشمن را ناراحت کرده حق خواهي ماست دشمن ما همانند دزدان سر گردنه است مال دارايي ما را بيغما برده وافتخار قلدري هم دارد مي کند
وچقدر جاي تاسف دارد فقط براي افکار دختران ما...
بايد نهايت آرزوي هر انساني کسب معرفت وبه کمال انساني رسيدن باشد تغيين جنسيت وتوجه صرف به مسائل روز مره براي ادامه حيات کافي نيست بايد مهارتهاي زندگي را به فرزندانمان بياموزيم
http://parsiyar.ir/nedayedarya/Feeds/8558272/
وقتي قدم در راهي مي ءداري که از آن هيچ اطلاعي نداري با شوق وشور آغاز مي کني در اول يا وسط راه مي ماني انگيزه بايد مرد بررسي دقيق قرار بگيرد احساسي عمل کردن عيب بزرگ ماست
ساعت دماسنج
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top