شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ تمـــــام يك كــــــــــلام تنــــــــــها يك واژه است براي آن زمـــــــــــــان كه ديگــــر واژه ها خسته در خوابنـــــــــد و در رؤيــــــــــاي شعري نـــــا تمــــــــام به سر مي برند "اودسان"
تسبیح دیجیتال
*غريبه آشنا*
70 امتیاز
22 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top