بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ تمـــــام يك كــــــــــلام تنــــــــــها يك واژه است براي آن زمـــــــــــــان كه ديگــــر واژه ها خسته در خوابنـــــــــد و در رؤيــــــــــاي شعري نـــــا تمــــــــام به سر مي برند "اودسان"
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال