شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ حوالي زمين ذهن من زمان ايستاده آنچه در جريان است ... سکوني بيش نيست . "اودسان"
ساعت ویکتوریا
*غريبه آشنا*
70 امتیاز
22 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top