شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] آن دنيا را نميدانم! ولي اين دنيا را بد باختيم! همه چيزش را! شادي اش را به دنيايي از فکر و خيال فروختيم و بي حوصله گي غروب ها شد سهم مان.... دلمان به قهقه هاي ثانيه اي خوش بود، آن را هم با لبخندي کمرنگ معامله کرديم که بگويند با وقار است.... ما حتي خوب غمگين هم نبوديم! در ناراحتي هايمان خنديدم، تا حال کسي خوش نشود!! و ارزان تر از همه دوست داشتن را باختيم! آن را هم از خودمان گرفتيم تا ايستاده براي غرورمان دست بزنيم!!! ف. ب 98.8.19
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} مرسي خوشگلم. لطف داري @};- @};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} مرسي عزيززززم. محبت داري @};[email protected]};-
mp3 player شوکر
جوجه مهندس😎
رتبه 81
14 برگزیده
146 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top