شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آن دنيا را نميدانم! ولي اين دنيا را بد باختيم! همه چيزش را! شادي اش را به دنيايي از فکر و خيال فروختيم و بي حوصله گي غروب ها شد سهم مان.... دلمان به قهقه هاي ثانيه اي خوش بود، آن را هم با لبخندي کمرنگ معامله کرديم که بگويند با وقار است.... ما حتي خوب غمگين هم نبوديم! در ناراحتي هايمان خنديدم، تا حال کسي خوش نشود!! و ارزان تر از همه دوست داشتن را باختيم! آن را هم از خودمان گرفتيم تا ايستاده براي غرورمان دست بزنيم!!! ف. ب 98.8.19
برااوو عالي و غمناک و واقعيت:( @};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} مرسي خوشگلم. لطف داري @};- @};-
{a h=Neveshthehayeman}جوجه مهندس??{/a} فدات@};-
مبارز..
خيلي عالي نوشتي فاطمه جان .... هم دردمندانه هم آگاهي بخش@};-=)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} مرسي عزيززززم. محبت داري @};[email protected]};-
تسبیح دیجیتال
جوجه مهندس😎
رتبه 79
14 برگزیده
148 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top