شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] سلام . خسته نباشيد
+ [وبلاگ] خداوند زيباست و زيباييها را دوست دارد - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/433/%ce%cf%c7%e6%e4%cf+%d2%ed%c8%c7%d3%ca+%e6+%d2%ed%c8%c7%ed%ed%e5%c7+%d1%c7+%cf%e6%d3%ca+%cf%c7%d1%cf/
donyayeemrooz
زيباست.
+ [وبلاگ] پهلوان اساطيري جيرفتي - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/453/%81%e5%e1%e6%c7%e4+%c7%d3%c7%d8%ed%d1%ed+%cc%ed%d1%dd%ca%ed/
+ [وبلاگ] انتخابات آمد ... - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/490/%c7%e4%ca%ce%c7%c8%c7%ca+%c2%e3%cf+.../
http://arashakbari.parsiblog.com/MLink/?5895461
+ سسللاامم ششبب خخوشش
+ [تلفن همراه] سلام بر مادر مظلوم و پهلو شکسته ؛ اام فاطمه تسلت باد
+ [وبلاگ] سلام بر خرمشهر - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/428/%d3%e1%c7%e3+%c8%d1+%ce%d1%e3%d4%e5%d1/
سلام
+ [وبلاگ] مادرم روز قشنگت مبارک - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/427/%e3%c7%cf%d1%e3+%d1%e6%d2+%de%d4%e4%90%ca+%e3%c8%c7%d1%98/
روز مادر مبارك
+ [وبلاگ] ميلادم مبارک - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/426/%e3%ed%e1%c7%cf%e3+%e3%c8%c7%d1%98/
آفتاب باش که اگر هم خواستي بر کسي نتابي نتواني
+ [وبلاگ] هيچ وقت از خودت پرسيدي قيمت يه روز زندگي چنده ؟ - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/2020801.htm
هر چي بگيم تعارفه. قيمت واقعي را وقتي مي فهميم كه از دستش بديم!!!
+ [وبلاگ] گريه کن گريه قشنگه - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/1720622.htm
گريه سهم دل تنگه..
ساعت ویکتوریا
براي شهر زيبايم جيرف
0 امتیاز
0 برگزیده
316 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بیشتر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top