شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] سلام . خسته نباشيد
+ [وبلاگ] خداوند زيباست و زيباييها را دوست دارد - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/433/%ce%cf%c7%e6%e4%cf+%d2%ed%c8%c7%d3%ca+%e6+%d2%ed%c8%c7%ed%ed%e5%c7+%d1%c7+%cf%e6%d3%ca+%cf%c7%d1%cf/
donyayeemrooz
زيباست.
+ [وبلاگ] پهلوان اساطيري جيرفتي - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/453/%81%e5%e1%e6%c7%e4+%c7%d3%c7%d8%ed%d1%ed+%cc%ed%d1%dd%ca%ed/
+ [وبلاگ] انتخابات آمد ... - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/490/%c7%e4%ca%ce%c7%c8%c7%ca+%c2%e3%cf+.../
http://arashakbari.parsiblog.com/MLink/?5895461
+ [تلفن همراه] سلام بر مادر مظلوم و پهلو شکسته ؛ اام فاطمه تسلت باد
+ [وبلاگ] سلام بر خرمشهر - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/428/%d3%e1%c7%e3+%c8%d1+%ce%d1%e3%d4%e5%d1/
سلام
+ [وبلاگ] مادرم روز قشنگت مبارک - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/427/%e3%c7%cf%d1%e3+%d1%e6%d2+%de%d4%e4%90%ca+%e3%c8%c7%d1%98/
روز مادر مبارك
+ [وبلاگ] ميلادم مبارک - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/Posts/426/%e3%ed%e1%c7%cf%e3+%e3%c8%c7%d1%98/
آفتاب باش که اگر هم خواستي بر کسي نتابي نتواني
+ [وبلاگ] هيچ وقت از خودت پرسيدي قيمت يه روز زندگي چنده ؟ - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/2020801.htm
هر چي بگيم تعارفه. قيمت واقعي را وقتي مي فهميم كه از دستش بديم!!!
+ [وبلاگ] گريه کن گريه قشنگه - http://JIROOFTMA.ParsiBlog.com/1720622.htm
گريه سهم دل تنگه..
درب کنسرو بازکن برقی
براي شهر زيبايم جيرف
0 امتیاز
0 برگزیده
315 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top