قرمز سبز آبي خاکستري
بنده خداي خويشتن را چهل روز براي خدا خالص نكرد، مگر آنكه چشمه هاي حكمت از دلش بر زبانش [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت