شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سخن عشق مرا سخت ز خود مي راند اگرم جز به سر زلف تو آغاز شود...
2--براي تو
اگرم= اگر هم:)
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 71
24 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top