شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ مرا کشت زلف تو و هست عجب نيشتر زلف تو دردناک است هنوز...
2--براي تو
مرده! از نيشتر نترسانش!
mp3 player شوکر
2--براي تو
81 امتیاز
12 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
vertical_align_top