شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ چشم نرگس به شقايق نگران نيست دگر چشم عالم همه نرگس، تو کجايي يوسف زهرا؟
زيبا....
درب کنسرو بازکن برقی
2--براي تو
82 امتیاز
11 برگزیده
190 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top