شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چشم نرگس به شقايق نگران نيست دگر چشم عالم همه نرگس، تو کجايي يوسف زهرا؟
زيبا....
mp3 player شوکر
2--براي تو
رتبه 80
13 برگزیده
207 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top