شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شکست قلب من و شکستِ زلف نگار هست هنوز که هنوز است دستاويز بادها ...
زيبا.......
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم
{a h=3123321}2براي تو{/a} @};-
ساعت دماسنج
2--براي تو
87 امتیاز
6 برگزیده
172 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top